تحرک هوشمندانه برای دنیای مدرن

ایزی گو بر اساس یک ایده ساده بنا شده است که همه جوامع مستحق دسترسی به تحرک هوشمند و مقرون به صرفه هستند.

از طریق توزیع عادلانه اسکوترهای مشترک ، دوچرخه و وسایل نقلیه ، هدف ما کاهش وابستگی به اتومبیل های شخصی برای حمل و نقل در مسافت های کوتاه و نسل های آینده با یک وسایل  تمیز و سالم است.

تحرک هوشمندانه برای دنیای مدرن

ایزی گو بر اساس یک ایده ساده بنا شده است که همه جوامع مستحق دسترسی به تحرک هوشمند و مقرون به صرفه هستند.

از طریق توزیع عادلانه اسکوترهای مشترک ، دوچرخه و وسایل نقلیه ، هدف ما کاهش وابستگی به اتومبیل های شخصی برای حمل و نقل در مسافت های کوتاه و نسل های آینده با یک وسایل  تمیز و سالم است.

تحرک هوشمندانه برای دنیای مدرن

ایزی گو بر اساس یک ایده ساده بنا شده است که همه جوامع مستحق دسترسی به تحرک هوشمند و مقرون به صرفه هستند.

از طریق توزیع عادلانه اسکوترهای مشترک ، دوچرخه و وسایل نقلیه ، هدف ما کاهش وابستگی به اتومبیل های شخصی برای حمل و نقل در مسافت های کوتاه و نسل های آینده با یک وسایل  تمیز و سالم است.