راهنمای سفر ایزی گو

ما در همه جا شما را در سفر خود راهنمایی می کنیم

من این تعهد را متعهدانه در تلاش برای کمک به ارتقا smart تحرک هوشمند و پایدار و اطمینان از یک محیط امن برای همه سواران و روش های حمل و نقل انجام می دهم.

چه کسی کمک می کند
از دلایلی که در شهرهای مختلف دنیا دوست دارید پشتیبانی کنید. همه شرکای کمک مالی ما از ارزشهای مشابه Lime و شما برخوردارند.